ประสบความสำเร็จเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น โดย กทม. เก็บรวบรวมในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น

โดย กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” ว่าภาพรวมประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ตรงถังเก็บขยะที่จัดเตรียมไว้ประจำจุดมากขึ้น หลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน โดยนำร่อง 5 ประเภท คือ แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ และภาชนะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อย่างกระป๋องสเปรย์ แล้วนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตราย หรือ (จุด Drop Off) ต้องการให้กรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งขยะอันตรายนี้หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไปและได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ จะขยายผลให้ครอบคุลมพื้นที่กรุงเทพมหานครและใช้เป็นต้นแบบขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีระบบการจัดการขยะและรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกวิธี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth