Category Archives: health news

ประสบความสำเร็จเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น โดย กทม. เก็บรวบรวมในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น Continue reading ประสบความสำเร็จเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน